همزمان با ایام سالگرد تشییع تاریخی پیکر مطهر شهید سلیمانی در ایران و عراق؛

اولین شماره فصلنامه مکتوب تحلیلی روایی «قاسم» با عنوان «بزرگترین بدرقه تاریخ؛ تشییع به مثابه رفراندوم» منتشر خواهد شد

اولین شماره فصلنامه مکتوب تحلیلی روایی «قاسم» با عنوان «بزرگترین بدرقه تاریخ؛ تشییع به مثابه رفراندوم» منتشر خواهد شد

این فصلنامه سیصدوپنجاه صفحه‌ای به زودی کتابفروشی‌ها و دیگر درگاههای توزیع مطبوعات در دسترس عموم خواهد بود

همچنین پیش‌فروش اینترنتی این فصلنامه مکتوب به زودی از سایت Soleimani.ir آغاز خواهد شد.