ویژه مکتب حاج قاسم ــ سردبیر و خبرنگار ویژه سرویس سارا پشوتن فرد